Misyon ve Vizyon

MİSYON ve VİZYON

Danişmendliler ile ilgili her türlü konuya eğilmek, bu konularda çeşitli araştırma, inceleme, bilimsel toplantılar ve yayınlar yaparak konuyu bilimsel verilerle ortaya koymak, sorunların çözümü için öneriler üretmek,

Yurt içindeki veya yurt dışındaki üniversitelerde Danişmendliler ile ilgili çalışma yapan veya yapmak isteyen bilim insanları ile işbirliği yaparak bu konudaki çalışmaların takip ve yayına dönüştürülme sürecini izlemek,

Üniversite bünyesinde bulunan Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Sanat Tarihi, Coğrafya, Arkeoloji, Antropoloji ve Güzel Sanatlar vd. bölümlerinde lisans ve lisansüstü düzeyde Danişmendliler ile ilgili yeni çalışmaların yapılmasını teşvik etmek ve desteklemek,

Araştırmacıların istekleri ve Yönetim Kurulu’nun da uygun görmesi hâlinde konuyla ilgili araştırma sonuçlarının kitap, katalog veya ansiklopedi şeklinde basılmasını sağlamak,

Danişmendliler ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında kitap, tez, makale ve benzeri şekilde yapılan çalışmaları toplayarak bir arşiv-kütüphane oluşturmak,

Danişmendliler ile alakalı yapılan araştırmaları ve kültürel miras değerlerini ülke genelinde ve uluslararası platformlarda tanıtmak, bu amaca yönelik periyodik olarak ulusal ve uluslararası sempozyumlar düzenlemek, yurt içindeki ve yurt dışındaki benzeri amaçlarla kurulmuş merkezler, üniversiteler ve enstitülerle işbirliği yapmak, bilimsel toplantılar, kongre, kollokyum ve seminerler düzenlemek, ortak projeler geliştirmek ve yürütmek, Danişmendli Coğrafyasında araştırmacılar, öğrenciler ve meraklılar için geziler düzenlemek,

Merkez faaliyetleriyle ilgili çalışmalarda bulunan kişi veya grupların; ulusal ve uluslararası hakemli veya hakemsiz dergilerde konuya yönelik bilimsel makale ve kitap yayınlamalarını teşvik etmek, Merkezde inceleme yayınları serisi başlatarak bilimsel incelemelerin sistemli bir şekilde yayın organlarında yayına hazırlanmasını sağlamak,

Danişmendli araştırmaları konusunda uğraşan yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlarla, yabancı ülkelerde bulunan ulusal veya uluslararası nitelikteki araştırma, inceleme, eğitim merkezleri, enstitüler ve benzeri kurumlarla işbirliğinde bulunmak,

Danişmendli araştırmaları kapsamında araştırma, inceleme, proje ve benzeri çalışmaları gerçekleştirmek üzere gerektiğinde geçici ya da sürekli komisyonlar ya da çalışma grupları kurmak,

Üniversite, yerel yönetimler, bakanlıklar ve sponsorluk anlamında özel sektörün bir araya gelip Danişmendli araştırmaları için uzlaşma sağlayacağı bir yapıyı oluşturmak,

Türklerin Anadolu’da kurdukları birinci ve ikinci beylikler dönemi, bu beyliklerin topraklarında Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde meydana gelen gelişmeleri içeren çalışmalara katkıda bulunmak gerek Danişmendli gerekse de diğer beyliklerin Dünya coğrafyasına etkisi ile ilgili araştırmaları teşvik etmek,

Merkezin kuruluş amacına ve 2547 sayılı Kanununun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Danişmendliler Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Taşlıçiftlik Yerleşkesi, 60250 Tokat / TÜRKİYE Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2019© Tüm Hakları Saklıdır.